Basic informations:

Regulamin serwisu SzybkiBanner.pl

Regulamin serwisu SzybkiBanner.pl


Text on your page:

english polski strona główna o nas oferta bannery jpg, gif, png bannery flash bannery flash interaktywne animacje flash 2d i 3d, spoty reklamowe wizualizacje 3d integracja bannerów i usługi webdesign zlecenia indywidualne portfolio bannery flash animacje flash i spoty reklamowe interaktywne bannery flash i elementy stron www zamów / cennik status zamówienia darmowe bannery flash współpraca pomoc faq kontakt banner flash dla najlepszych! bannery flash, animacje flash, bannery 3d - szybkibanner > regulamin regulamin regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu www.szybki banner.pl spis treści: wstęp do regulaminu rozdział 1 – postanowienia ogólne rozdział 2 – warunki i zasady korzystania z serwisu rozdział 3 – warunki współpracy rozdział 4 – cennik rozdział 5 – dane osobowe i polityka prywatności rozdział 6 – reklamacje wstęp do regulaminu działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną redakcja serwisu www.szybkibanner.pl świadcząca usługi drogą elektroniczną (dz.u. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej „regulaminem”. regulamin określa w szczególności: rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania tych umów, zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki bez możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści. rozpoczęcie korzystania z serwisu www.szybkibanner.pl równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez państwa zasad i warunków przewidzianych w regulaminie według stanu treści regulaminu z dnia wejścia (logowania się) do serwisu, co należy rozumieć, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone jednostronnie do regulaminu obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia serwisu. właścicielem serwisu internetowego zamieszczonego w internecie pod adresem www.szybkibanner.pl jest firma apollo it solutions ltd., 590 kingston road, sw20 8dn, londyn, wielka brytania, numer rejestracyjny 7399897. przez użyte w dalszej części tego regulaminu określenia należy rozumieć: administrator – osoba zarządzająca serwisem, kontrolująca poprawność działania serwisu pod względem technicznym, merytorycznym, serwis – oznaczone nazwą kanały elektroniczne www stanowiące zbiór dokumentów hipertekstowych html statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami posiadający bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych połączonej ze światowymi zbiorami internetu, umożliwiający użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji i danych stanowiących prawa autorskie www.szybkibanner.pl. użytkownik – osoba, która korzysta w jakiejkolwiek sposób z usługi serwisu www.szybkibanner.pl, np. odwiedzająca serwis, korzystająca z treści, materiałów i usług zawartych w serwisie zleceniodawca – osoba, która zleca zamówienie wykonania elektronicznego banneru reklamowego w technologii flash, animacji 3d lub innych usług w ramach świadczonych usług przez serwis szybkibanner.pl konto użytkownika – aplikacja internetowa www.szybkibanner.pl udostępniana użytkownikowi po wyrażeniu przez niego zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną i rejestracji lub zalogowaniu w serwisie, m. in. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług zamieszczenia ogłoszenia drogą elektroniczną. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemu teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta po wyrażeniu zgody przez klienta na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie objętym regulaminem. wyrażenie zgody przez klienta oznacza akceptację treści regulaminu. zawarcie umowy – czynność prawna dwustronna dokonana w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem, polegająca m. in. na udostępnieniu użytkownikowi usług serwisu www.szybkibanner.pl. rejestracja – wprowadzenie do serwisu www.szybkibanner.pl danych niezbędnych do zlecenia usługi i identyfikacji użytkownika login – oznaczenie identyfikujące użytkownika, który wyraził zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie zaakceptowanego regulaminu hasło – ciąg znaków służący personalizacji klienta ustalanych w celu autoryzacji dostępu do konta klienta w celu skorzystania z usług serwisu www.szybkibanner.pl w zakresie unormowanym regulaminem formularz zamówieniowy – wniosek elektroniczny zawierający dane niezbędne do zawarcia umowy o wykonanie elektronicznego bannera reklamowego w ramach serwisu www.szybkibanner.pl. elektroniczny banner reklamowy – jest to element graficzny tworzący obiekt graficzny, który można wstawić na stronę lub sklep internetowy. może to być także animowany element graficzny wykonany w technologii flash, składający się z wektorów generujących animację 3d lub 2d. bannery animowane mogą także posiadać interakcję, zmieniać się w zależności od zachowań użytkownika. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysłane prze serwis www.szybkibanner.pl i zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, które serwis www.szybkibanner.pl może odtworzyć przy każdym połączeniu się z serwisem przez komputer użytkownika w celu korzystania z usług serwisu www.szybkibanner.pl. dotpay – serwis internetowy, świadczony przez spółkę dotpay sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, przy ul. wielickiej 72, 30-552 kraków, nip6342661860, regon 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000296790, prowadzonego przez sąd rejonowy kraków – śródmieście w krakowie, wydział xi gospodarczy krajowego rejestru sądowego, umożliwiający dokonywanie płatności związanych z zawartymi umowami o zamieszczeni ogłoszenia w serwisie w podanych i udostępnionych kanałach płatności. adresem internetowym serwisu dotpay jest www.dotpay.pl. zapoznanie się z treścią regulaminu jest obligatoryjne. regulamin jest prawnym źródłem państwa i naszych praw i obowiązków będących skutkiem korzystania z zasobów serwisu www.szybkibanner.pl. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego użytkownik serwisu szybkibanner.pl wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane klienta zostaną wprowadzone do bazy firmy apollo it solutions ltd. i nie będą nigdy wykorzystywane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, nie będą udostępniane innym firmom, ani wykorzystywane wbrew obowiązującemu prawu. regulamin serwisu internetowego dostępny jest i będzie przez cały okres istnienia serwisu www.szybkibanner.pl. każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego www.szybkibanner.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. §1 rozdział 1 – postanowienia ogólne niniejszy regulamin zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu internetowego zlokalizowanego w internecie pod adresem www.szybkibanner.pl, zwanego dalej serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników serwisu, zwanych dalej użytkownikami, którymi mogą być osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub pełnomocnika na terenie rzeczypospolitej polskiej. serwis www.szybkibanner.pl jest serwisem umożliwiającym zamawianie elektronicznych banerów reklamowych za pomocą sieci internet lub telefonicznie. przedmiotem usługi jest wykonanie bannera flash według specyfikacji zawartej w formularzu zamówieniowym. nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, zawartość, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. §2 rozdział 2 – warunki uczestnictwa i zasady korzystania z serwisu rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez użytkownika zgody na: posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (tutaj: internet) w celu wykonywania usług serwisu; akceptację regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie; przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z serwisu; otrzymywanie informacji handlowej od administratora lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich. zamówienie usługi wykonania banneru jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi. po wykonaniu usługi zamawiający dokona zapłaty według cennika będącego integralną częścią niniejszego regulaminu. w momencie złożenia zamówienia, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora, zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności. każdy użytkownik może w dowolnej chwili wnioskować o usunięcie wszelkich informacji i danych o użytkowniku z wszelkich miejsc w serwisie, jak i z serwerów na którym przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że administrator może zachować dane użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między użytkownikiem a administratorem w związku ze złożonymi zamówieniami przez użytkownika w serwisie. warunki techniczne niezbędne do rejestracji i korzystania z serwisu to: połączenie z siecią internet posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail przeglądarka internetowa internet explorer w wersji 7 lub wyższej oraz inne kompatybilne przeglądarki, włączona opcja obsługi plików typu cookies i javascript. wyłączenie obsługi plików „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z serwisu, lecz może powodować utrudnienie w połączeniu z serwerem serwisu www.szybkibanner.pl co w znacznym stopniu może wpłynąć na dysfunkcje serwisu. w takim wypadku administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi plików typu „cookies” przez użytkownika wypełnianie formularza po zalogowaniu do serwisu odbywa się z wykorzystaniem protokołu http. korzystając z usługi elektronicznej należy przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z internetu tj. używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżące je aktualizować. niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych użytkownikowi, identyfikatorów pozwalających na dostęp do zasobów serwisu. każdy użytkownik we własnym interesie powinien zachować te dane w tajemnicy, gdyż każdy ich posiadacz za ich pomocą będzie mógł wejść na konto użytkownika i dokonywać w nim nieautoryzowanych zmian, za co administrator nie ponosi odpowiedzialności. wszelkie usługi serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji administratora, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie. administrator nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za wykonanie banera flash, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy administratora lub podmiotów z nim kooperujących. administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi serwisu §3 rozdział 3 – warunki współpracy zleceniodawca wypełnia formularz na stronie www.szybkibanner.pl, lub bezpośrednio poprzez mail zamieszczony w serwisie bądź za pośrednictwem telefonu podanego również na stronie serwisu. warunkiem przystąpienia do pracy przez szybkibanner jest wypełnienie formularza zawierającego niezbędne punkty tj. wybór rodzaju bannera (statyczny / dynamiczny), przedstawienie krótkiego scenariusza animacji, dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów które mają zostać użyte w bannerze (zdjęć, logotypów w oddzielnych plikach) haseł reklamowych oraz pozostałych informacji mających znaleźć się na bannerze, oraz jego wielkości ułatwiające przedstawienie koncepcji graficznej zamawianej animacji. zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczane materiały, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich. serwis według informacji zawartych w wypełnionym przez zamawiającego formularzu zamówieniowym wykona banner flash, który po zakończeniu zostanie przesłany na wskazany przez zleceniodawcę mail do oceny. zleceniodawca akceptuje banner. w przypadku braku akceptacji zgłasza uwagi drogą mailową. szybkibanner po otrzymaniu korekt nanosi poprawki po czym ponownie wysyła banner do ponownej akceptacji. szybki banner dokonuje dwóch poprawek na wniosek klienta. więcej niż dwie poprawki szybki banner wykona wtedy i tylko wtedy gdy wykonanie bannera znacząca różni się od specyfikacji zawartej w formularzu zamówieniowym. wszelkie poprawki wykonywane dodatkowo tj. wynikające ze zmiany decyzji zleceniodawcy w trakcie wykonywanych prac i różniącymi się od wersji zawartej w pierwotnym formularzu zamówieniowym tj.: wymagającymi wykonywanie prac od początku, będą wyceniane zgodnie ze stawką godzinową ustaloną wcześniej z grafikiem- 80zł/1h pracy. czas realizacji zamówień nie jest stały, uzależniony jest od ilości wcześniejszych zamówień zgłoszonych do realizacji przez tego samego zleceniodawcę oraz stopnia zaawansowania czasu grafików i programistów. po ostatecznej akceptacji zleceniodawcy oraz wypełnieniu formularza i zaksięgowaniu wpłąty na konto za pośrednictwem systemu dotpay, e-mail zleceniodawcy przesłana zostaje faktura bez vat. banner do momentu opłacenia przez zleceniodawcę, opatrzony jest znakiem firmowych wykonawcy w celu zabezpieczenia stosowania zasad regulaminu, znak firmowy zostaje usunięty w momencie pojawienia się na koncie wykonawcy wpłaty ze wykonane zlecenie. dowodem zakupu bannera jest opłacona faktura bez vat za wykonaną usługę przez serwis www.szybkibanner.pl w przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia w trakcie trwających nad nim prac, zleceniodawca zobowiązany jest do uregulowania kosztów wynikłych z rozpoczętych prac przygotowania animacji itp.. zleceniodawca może przy tym ubiegać się o przekazanie wszelkich gotowych bądź nieskończonych materiałów użytych przy realizacji zamówienia. wszelkie prawa autorskie dotyczące przekazanych materiałów po opłaceniu należności przechodzą na zleceniodawcę. szybkibanner może odmówić wykonania banneru, animacji flash w przypadku mających być zawartych w nich treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszają dobra osobiste, obrażające uczucia religijne, nacjonalne lub dobre obyczaje. §4 rozdział 4 – cennik oraz płatności cennik standardowych typów bannerów można znaleźć  w serwisie szybkibanner.pl w zakładce zamów. w ofercie szybkibanner.pl znajdują się również pakiety promocyjne zawierające w sobie kilka rozmiarów kreacji bannerowych w promocyjnej cenie. szybkibanner.pl zajmuje się tworzeniem animacji 3d w każdej wielkości, niestandardowe rozmiary wyceniane będą przez pracownika firmy szybkibaner.pl indywidualnie. płatności za zamówione usługi w serwisie szybkibanner dokonywane są bezpośrednio na stronie szybkibanner za pomocą mechanizmu płatności elektronicznych on line obsługiwanych przez firmę dotpay. właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. w przypadku zaistnienia sytuacji takiej pomyłki, klienci serwisu są powiadamiani mailowo bądź telefonicznie przed realizacją zlecenia, mając możliwość rezygnacji z zamówienia. §5 rozdział 5 – polityka prywatności i prawa autorskie wszelkie prawa autorskie dotyczące tworzonych przez szybkibanner.pl bannerów, animacji flash pozostają w posiadaniu szybkibanner.pl do momentu zaksięgowania zapłaty za wykonanie usługi na koncie firmowym szybkibanner.pl,. co następnie jest jednoznaczne z przeniesieniem majątkowego prawa autorskiego dotyczącego wykonanego banneru reklamowego na zleceniodawcę. ponadto uchylanie się z zapłatą za zaakceptowany i wykonany banner naraża taka osobę lub instytucję na działania windykacyjne. prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. §6 rozdział 6 – reklamacje wszelkie skargi oraz niezadowolenia ze świadczonych usług przez serwis szybkibaner.pl można składać pisemnie na adres emailowy: [email protected] każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez zespół pracowników odpowiedzialnych za jakość świadczonych usług. termin rozpatrywania reklamacji to 3dni robocze licząc od początku dnia następnego. w sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. spory sądowe poddane będą właściwemu rzeczowo sądowi w gdańsku więcej na temat polityki prywatności znajdziesz klikając w odnośnik w  dolnej stopce strony polityka prywatności opublikowano: 22-07-2011 newsletter zapisz się bądz na bieżąco email popularnetechnologia 3d prawda czy fałsz? antonio banderas i salma hayek i „kot w butach” w technologii 3d ! 3d w chinach, a kiedy w polsce? wesołych świąt! czy technologia 3d jest dla nas zdrowa? nowy rozdział w dziedzinie gier video uruchomiliśmy swój kanał w serwisie youtube najnowszewesołych świąt! antonio banderas i salma hayek i „kot w butach” w technologii 3d ! 3d w chinach, a kiedy w polsce? nowy rozdział w dziedzinie gier video czy technologia 3d jest dla nas zdrowa? uruchomiliśmy swój kanał w serwisie youtube technologia 3d prawda czy fałsz? zobacz więcej aktualności aktualności faq polityka prywatności regulamin mapa strony copyright © szybkibanner.pl - bannery flash, animacje flash

Words density analysis:

Numbers of all words: 2301

One word
nie - 5.56% (128)
ani - 4.09% (94)
banner - 3.13% (72)
serwis - 2.74% (63)
prze - 2.43% (56)
szybki - 1.83% (42)
serwisu - 1.65% (38)
usług - 1.61% (37)
szybkibanner - 1.61% (37)
banner. - 1.43% (33)
jest - 1.43% (33)
cen - 1.43% (33)
banner.pl - 1.39% (32)
przez - 1.39% (32)
szybkibanner.pl - 1.35% (31)
regulamin - 1.22% (28)
praw - 1.22% (28)
– - 1.22% (28)
użytkownik - 1.13% (26)
www - 1.09% (25)
lub - 1.04% (24)
że - 1% (23)
www.szybki - 0.96% (22)
www.szybkibanner.pl - 0.91% (21)
zamów - 0.87% (20)
wykona - 0.87% (20)
się - 0.87% (20)
flash - 0.83% (19)
korzysta - 0.78% (18)
pod - 0.74% (17)
nim - 0.74% (17)
internet - 0.7% (16)
oraz - 0.65% (15)
one - 0.65% (15)
usługi - 0.61% (14)
rozdział - 0.61% (14)
drogą - 0.61% (14)
elektroniczną - 0.56% (13)
ich - 0.56% (13)
użytkownika - 0.56% (13)
regulaminu - 0.52% (12)
danych - 0.52% (12)
bez - 0.52% (12)
przy - 0.52% (12)
administrator - 0.52% (12)
stron - 0.52% (12)
korzystania - 0.48% (11)
dostęp - 0.48% (11)
zakres - 0.48% (11)
formularz - 0.48% (11)
prac - 0.48% (11)
serwisie - 0.48% (11)
bannery - 0.43% (10)
czy - 0.43% (10)
może - 0.39% (9)
dane - 0.39% (9)
są - 0.39% (9)
nas - 0.35% (8)
treści - 0.35% (8)
mail - 0.35% (8)
zakresie - 0.35% (8)
celu - 0.35% (8)
prawa - 0.35% (8)
warunki - 0.35% (8)
zamówienia - 0.35% (8)
będą - 0.3% (7)
flash, - 0.3% (7)
wykonanie - 0.3% (7)
tych - 0.3% (7)
jego - 0.3% (7)
animacji - 0.3% (7)
zasad - 0.3% (7)
tym - 0.3% (7)
prywatności - 0.26% (6)
mają - 0.26% (6)
przed - 0.26% (6)
www.szybkibanner.pl. - 0.26% (6)
klienta - 0.26% (6)
zleceniodawca - 0.26% (6)
świadczony - 0.26% (6)
elektroniczne - 0.26% (6)
informacji - 0.26% (6)
jak - 0.26% (6)
świadczenie - 0.26% (6)
płatności - 0.26% (6)
dotpay - 0.26% (6)
czas - 0.26% (6)
regulaminem - 0.26% (6)
administratora - 0.22% (5)
adres - 0.22% (5)
każdy - 0.22% (5)
który - 0.22% (5)
autorskie - 0.22% (5)
wszelkie - 0.22% (5)
zamówieniowy - 0.22% (5)
bannera - 0.22% (5)
pomoc - 0.22% (5)
być - 0.22% (5)
reklamowe - 0.22% (5)
według - 0.22% (5)
formularzu - 0.22% (5)
zleceniodawcę - 0.22% (5)
cennik - 0.22% (5)
świadczonych - 0.22% (5)
sieci - 0.22% (5)
tj. - 0.17% (4)
zgody - 0.17% (4)
umowy - 0.17% (4)
sąd - 0.17% (4)
pomocą - 0.17% (4)
przypadku - 0.17% (4)
obsługi - 0.17% (4)
taki - 0.17% (4)
wszelkich - 0.17% (4)
pracy - 0.17% (4)
osób - 0.17% (4)
zamówieniowym - 0.17% (4)
osobowych - 0.17% (4)
użytkownika, - 0.17% (4)
formularza - 0.17% (4)
serwisem - 0.17% (4)
graficzny - 0.17% (4)
element - 0.17% (4)
elektroniczny - 0.17% (4)
konta - 0.17% (4)
zgodnie - 0.17% (4)
technologii - 0.17% (4)
cookies - 0.17% (4)
banneru - 0.17% (4)
animacje - 0.17% (4)
dnia - 0.17% (4)
technologia - 0.17% (4)
polityka - 0.17% (4)
zasady - 0.17% (4)
dalej - 0.17% (4)
świadczenia - 0.17% (4)
serwisu, - 0.17% (4)
serwisu. - 0.17% (4)
indywidualne - 0.17% (4)
inne - 0.17% (4)
mając - 0.17% (4)
kanał - 0.17% (4)
korzystanie - 0.17% (4)
internetowego - 0.17% (4)
www.szybkibanner.pl, - 0.17% (4)
materiałów - 0.17% (4)
plików - 0.13% (3)
konto - 0.13% (3)
elektronicznej - 0.13% (3)
elektroniczną, - 0.13% (3)
reklamowego - 0.13% (3)
realizacji - 0.13% (3)
możliwości - 0.13% (3)
mogą - 0.13% (3)
dla - 0.13% (3)
także - 0.13% (3)
należy - 0.13% (3)
zmiany - 0.13% (3)
wprowadzone - 0.13% (3)
obowiązują - 0.13% (3)
nowy - 0.13% (3)
określa - 0.13% (3)
zawartej - 0.13% (3)
dwie - 0.13% (3)
niniejszy - 0.13% (3)
będzie - 0.13% (3)
prawne - 0.13% (3)
więcej - 0.13% (3)
wykonania - 0.13% (3)
akceptacji - 0.13% (3)
firmy - 0.13% (3)
zawartych - 0.13% (3)
zamówienia. - 0.13% (3)
ustala - 0.13% (3)
gdy - 0.13% (3)
zwany - 0.13% (3)
zleceniodawcy - 0.13% (3)
poprzez - 0.13% (3)
reklamowy - 0.13% (3)
można - 0.13% (3)
niezbędne - 0.13% (3)
regulaminem, - 0.13% (3)
sobie - 0.13% (3)
rejestracji - 0.13% (3)
dotyczące - 0.13% (3)
umożliwiający - 0.13% (3)
które - 0.13% (3)
bezpośredni - 0.13% (3)
ponosi - 0.13% (3)
stałych - 0.13% (3)
pośrednictwem - 0.13% (3)
umowa - 0.13% (3)
osoba - 0.13% (3)
bannerów - 0.13% (3)
zlecenia - 0.13% (3)
stronie - 0.13% (3)
regulaminu. - 0.13% (3)
firmowy - 0.13% (3)
poprawki - 0.13% (3)
znak - 0.13% (3)
użytkownikowi - 0.13% (3)
adresem - 0.13% (3)
zgodę - 0.13% (3)
bądź - 0.13% (3)
nich - 0.09% (2)
prawo - 0.09% (2)
przedstawienie - 0.09% (2)
bannerze - 0.09% (2)
zastrzega - 0.09% (2)
swój - 0.09% (2)
wynikają - 0.09% (2)
youtube - 0.09% (2)
opłat - 0.09% (2)
zdrowa? - 0.09% (2)
również - 0.09% (2)
stosowania - 0.09% (2)
gier - 0.09% (2)
mających - 0.09% (2)
decyzji - 0.09% (2)
video - 0.09% (2)
wypełnia - 0.09% (2)
znaleźć - 0.09% (2)
wielkości - 0.09% (2)
uruchomiliśmy - 0.09% (2)
bezpośrednio - 0.09% (2)
dziedzinie - 0.09% (2)
zgłasza - 0.09% (2)
„kot - 0.09% (2)
świąt! - 0.09% (2)
zleceniodawcę. - 0.09% (2)
strony - 0.09% (2)
sądowe - 0.09% (2)
koncie - 0.09% (2)
wykonane - 0.09% (2)
vat - 0.09% (2)
początku - 0.09% (2)
indywidualnie - 0.09% (2)
rezygnacji - 0.09% (2)
nad - 0.09% (2)
telefonicznie - 0.09% (2)
prawda - 0.09% (2)
typów - 0.09% (2)
promocyjne - 0.09% (2)
zawierające - 0.09% (2)
godzi - 0.09% (2)
pomyłki - 0.09% (2)
cenie. - 0.09% (2)
dotpay. - 0.09% (2)
właściciel - 0.09% (2)
cena - 0.09% (2)
email - 0.09% (2)
fałsz? - 0.09% (2)
wysyła - 0.09% (2)
butach” - 0.09% (2)
wesołych - 0.09% (2)
polsce? - 0.09% (2)
kiedy - 0.09% (2)
wtedy - 0.09% (2)
chinach, - 0.09% (2)
różni - 0.09% (2)
trakcie - 0.09% (2)
wyceniane - 0.09% (2)
wcześniej - 0.09% (2)
zamówień - 0.09% (2)
zabezpieczenia - 0.09% (2)
hayek - 0.09% (2)
czasu - 0.09% (2)
salma - 0.09% (2)
zostaje - 0.09% (2)
banderas - 0.09% (2)
antonio - 0.09% (2)
faktura - 0.09% (2)
momentu - 0.09% (2)
wykonawcy - 0.09% (2)
szybkibaner.pl - 0.09% (2)
polski - 0.09% (2)
internetu - 0.09% (2)
ramach - 0.09% (2)
działania - 0.09% (2)
połączone - 0.09% (2)
internetowym - 0.09% (2)
informatycznych - 0.09% (2)
osoba, - 0.09% (2)
która - 0.09% (2)
sposób - 0.09% (2)
zamówienie - 0.09% (2)
elektronicznego - 0.09% (2)
innych - 0.09% (2)
internetowa - 0.09% (2)
części - 0.09% (2)
wyrażeniu - 0.09% (2)
zalogowaniu - 0.09% (2)
serwisie, - 0.09% (2)
in. - 0.09% (2)
zawarcia - 0.09% (2)
ogłoszenia - 0.09% (2)
systemu - 0.09% (2)
czym - 0.09% (2)
wyrażenie - 0.09% (2)
akceptację - 0.09% (2)
zawarcie - 0.09% (2)
tego - 0.09% (2)
użyte - 0.09% (2)
niezbędnych - 0.09% (2)
ust. - 0.09% (2)
interaktywne - 0.09% (2)
spoty - 0.09% (2)
elementy - 0.09% (2)
faq - 0.09% (2)
kontakt - 0.09% (2)
wstęp - 0.09% (2)
postanowienia - 0.09% (2)
ogólne - 0.09% (2)
współpracy - 0.09% (2)
reklamacje - 0.09% (2)
art. - 0.09% (2)
ustawy - 0.09% (2)
numer - 0.09% (2)
2002 - 0.09% (2)
niniejszym - 0.09% (2)
rodzaj - 0.09% (2)
tryb - 0.09% (2)
jednostronnie - 0.09% (2)
indywidualnego - 0.09% (2)
zastrzeżeń - 0.09% (2)
państwa - 0.09% (2)
internecie - 0.09% (2)
apollo - 0.09% (2)
solutions - 0.09% (2)
rejestracja - 0.09% (2)
wniosek - 0.09% (2)
korzystając - 0.09% (2)
momencie - 0.09% (2)
jakim - 0.09% (2)
zostały - 0.09% (2)
związku - 0.09% (2)
korzystaniem - 0.09% (2)
zlecenie - 0.09% (2)
podmiotów - 0.09% (2)
trzecich. - 0.09% (2)
jednoznaczne - 0.09% (2)
dokona - 0.09% (2)
zapłaty - 0.09% (2)
administratora, - 0.09% (2)
serwisu; - 0.09% (2)
którym - 0.09% (2)
zachować - 0.09% (2)
takim - 0.09% (2)
techniczne - 0.09% (2)
e-mail - 0.09% (2)
wersji - 0.09% (2)
typu - 0.09% (2)
„cookies” - 0.09% (2)
odpowiedzialności - 0.09% (2)
powodu - 0.09% (2)
braku - 0.09% (2)
przetwarzanie - 0.09% (2)
zamówieniowym. - 0.09% (2)
zawierający - 0.09% (2)
wypełnienie - 0.09% (2)
graficzny, - 0.09% (2)
wykonany - 0.09% (2)
połączeniu - 0.09% (2)
komputer - 0.09% (2)
krakowie, - 0.09% (2)
rejestru - 0.09% (2)
kraków - 0.09% (2)
zamieszczeni - 0.09% (2)
podanych - 0.09% (2)
obowiązków - 0.09% (2)
zasobów - 0.09% (2)
wyraża - 0.09% (2)
specyfikacji - 0.09% (2)
wykorzystanie - 0.09% (2)
ochronie - 0.09% (2)
ltd. - 0.09% (2)
wykorzystywane - 0.09% (2)
okres - 0.09% (2)
istnienia - 0.09% (2)
zobowiązany - 0.09% (2)
niniejszego - 0.09% (2)
organizacyjne - 0.09% (2)
elektronicznych - 0.09% (2)
reklamowych - 0.09% (2)
aktualności - 0.09% (2)

Two words phrases

drogą elektroniczną - 0.56% (13)
flash - 0.48% (11)
w serwisie - 0.48% (11)
korzystania z - 0.48% (11)
serwisu www.szybkibanner.pl - 0.48% (11)
usług drogą - 0.39% (9)
w celu - 0.35% (8)
z serwisu - 0.3% (7)
świadczenie usług - 0.26% (6)
się z - 0.26% (6)
w zakresie - 0.22% (5)
z usług - 0.22% (5)
serwisu www.szybkibanner.pl. - 0.22% (5)
prawa autorskie - 0.22% (5)
tym za - 0.17% (4)
formularzu zamówieniowym - 0.17% (4)
w przypadku - 0.17% (4)
banner do - 0.17% (4)
do serwisu - 0.17% (4)
usług serwisu - 0.17% (4)
serwis www.szybkibanner.pl - 0.17% (4)
szybkibanner.pl w - 0.17% (4)
w technologii - 0.17% (4)
technologia 3d - 0.17% (4)
danych osobowych - 0.17% (4)
animacje flash - 0.17% (4)
polityka prywatności - 0.17% (4)
– warunki - 0.17% (4)
obsługi plików - 0.13% (3)
i usług - 0.13% (3)
flash i - 0.13% (3)
zgodę na - 0.13% (3)
zawartej w - 0.13% (3)
umowy o - 0.13% (3)
w formularzu - 0.13% (3)
za pomocą - 0.13% (3)
szybki banner - 0.13% (3)
użytkownika w - 0.13% (3)
się o - 0.13% (3)
zawartych w - 0.13% (3)
usługi serwisu - 0.13% (3)
flash w - 0.13% (3)
drogą elektroniczną, - 0.13% (3)
serwisu. w - 0.13% (3)
dostęp do - 0.13% (3)
oraz inne - 0.13% (3)
administrator nie - 0.13% (3)
na stronie - 0.13% (3)
z dnia - 0.13% (3)
przez użytkownika - 0.13% (3)
na zleceniodawcę. - 0.09% (2)
autorskie dotyczące - 0.09% (2)
regulamin świadczenia - 0.09% (2)
rezygnacji z - 0.09% (2)
animacji flash - 0.09% (2)
wszelkie prawa - 0.09% (2)
się od - 0.09% (2)
w trakcie - 0.09% (2)
wstęp do - 0.09% (2)
bez vat - 0.09% (2)
wykonawcy w - 0.09% (2)
nie jest - 0.09% (2)
specyfikacji zawartej - 0.09% (2)
wykonanie bannera - 0.09% (2)
postanowienia ogólne - 0.09% (2)
rozdział 2 - 0.09% (2)
przez zleceniodawcę - 0.09% (2)
i zasady - 0.09% (2)
się na - 0.09% (2)
wypełnienie formularza - 0.09% (2)
rozdział 3 - 0.09% (2)
do momentu - 0.09% (2)
antonio banderas - 0.09% (2)
jednoznaczne z - 0.09% (2)
kiedy w - 0.09% (2)
banderas i - 0.09% (2)
salma hayek - 0.09% (2)
i „kot - 0.09% (2)
w butach” - 0.09% (2)
flash, animacje - 0.09% (2)
chinach, a - 0.09% (2)
spoty reklamowe - 0.09% (2)
dziedzinie gier - 0.09% (2)
jest dla - 0.09% (2)
nas zdrowa? - 0.09% (2)
uruchomiliśmy swój - 0.09% (2)
kanał w - 0.09% (2)
serwisie youtube - 0.09% (2)
prawda czy - 0.09% (2)
swój kanał - 0.09% (2)
rozdział w - 0.09% (2)
banneru reklamowego - 0.09% (2)
butach” w - 0.09% (2)
3d prawda - 0.09% (2)
czy fałsz? - 0.09% (2)
prawo do - 0.09% (2)
i salma - 0.09% (2)
hayek i - 0.09% (2)
„kot w - 0.09% (2)
technologii 3d - 0.09% (2)
dla nas - 0.09% (2)
w chinach, - 0.09% (2)
a kiedy - 0.09% (2)
w polsce? - 0.09% (2)
wesołych świąt! - 0.09% (2)
czy technologia - 0.09% (2)
3d jest - 0.09% (2)
opłat za - 0.09% (2)
bez możliwości - 0.09% (2)
zastrzega sobie - 0.09% (2)
w serwisie, - 0.09% (2)
element graficzny - 0.09% (2)
jest to - 0.09% (2)
w ramach - 0.09% (2)
rozdział 6 - 0.09% (2)
– reklamacje - 0.09% (2)
ust. 1 - 0.09% (2)
przez klienta - 0.09% (2)
ustawy z - 0.09% (2)
zgody przez - 0.09% (2)
o świadczenie - 0.09% (2)
zawarcia umowy - 0.09% (2)
świadczonych drogą - 0.09% (2)
m. in. - 0.09% (2)
usług świadczonych - 0.09% (2)
rozdział 5 - 0.09% (2)
zgody na - 0.09% (2)
po wyrażeniu - 0.09% (2)
konto użytkownika - 0.09% (2)
usług przez - 0.09% (2)
animacji 3d - 0.09% (2)
technologii flash, - 0.09% (2)
reklamowego w - 0.09% (2)
– osoba, - 0.09% (2)
informacji i - 0.09% (2)
serwisu pod - 0.09% (2)
it solutions - 0.09% (2)
www.szybkibanner.pl jest - 0.09% (2)
pod adresem - 0.09% (2)
w internecie - 0.09% (2)
3d lub - 0.09% (2)
w krakowie, - 0.09% (2)
za wykonanie - 0.09% (2)
wykonania banneru - 0.09% (2)
nie ponosi - 0.09% (2)
na konto - 0.09% (2)
z usługi - 0.09% (2)
plików typu - 0.09% (2)
ponosi odpowiedzialności - 0.09% (2)
treści regulaminu - 0.09% (2)
i korzystania - 0.09% (2)
w takim - 0.09% (2)
i danych - 0.09% (2)
osobowych przez - 0.09% (2)
jego danych - 0.09% (2)
wyraża zgodę - 0.09% (2)
jest jednoznaczne - 0.09% (2)
administratora lub - 0.09% (2)
– cennik - 0.09% (2)
w związku - 0.09% (2)
wprowadzone do - 0.09% (2)
przez administratora - 0.09% (2)
warunki współpracy - 0.09% (2)
przetwarzanie jego - 0.09% (2)
formularzu zamówieniowym. - 0.09% (2)
mogą być - 0.09% (2)
i obowiązków - 0.09% (2)
– postanowienia - 0.09% (2)
rozdział 1 - 0.09% (2)
rozdział 4 - 0.09% (2)
nie będą - 0.09% (2)
1 ustawy - 0.09% (2)
praw i - 0.09% (2)
w jakim - 0.09% (2)

Three words phrases

usług drogą elektroniczną - 0.39% (9)
świadczenie usług drogą - 0.22% (5)
świadczenia usług drogą - 0.13% (3)
zasady korzystania z - 0.13% (3)
na świadczenie usług - 0.13% (3)
bannery flash, animacje - 0.09% (2)
zastrzega sobie prawo - 0.09% (2)
rozdział 5 – - 0.09% (2)
prawa autorskie dotyczące - 0.09% (2)
rozdział 6 – - 0.09% (2)
prawda czy fałsz? - 0.09% (2)
antonio banderas i - 0.09% (2)
salma hayek i - 0.09% (2)
„kot w butach” - 0.09% (2)
w technologii 3d - 0.09% (2)
chinach, a kiedy - 0.09% (2)
rozdział w dziedzinie - 0.09% (2)
3d jest dla - 0.09% (2)
sobie prawo do - 0.09% (2)
swój kanał w - 0.09% (2)
i salma hayek - 0.09% (2)
i „kot w - 0.09% (2)
butach” w technologii - 0.09% (2)
w chinach, a - 0.09% (2)
kiedy w polsce? - 0.09% (2)
nowy rozdział w - 0.09% (2)
dziedzinie gier video - 0.09% (2)
czy technologia 3d - 0.09% (2)
jest dla nas - 0.09% (2)
kanał w serwisie - 0.09% (2)
specyfikacji zawartej w - 0.09% (2)
i korzystania z - 0.09% (2)
nie ponosi odpowiedzialności - 0.09% (2)
zgody przez klienta - 0.09% (2)
wstęp do regulaminu - 0.09% (2)
rozdział 1 – - 0.09% (2)
2 – warunki - 0.09% (2)
i zasady korzystania - 0.09% (2)
3 – warunki - 0.09% (2)
świadczonych drogą elektroniczną, - 0.09% (2)
pod adresem www.szybkibanner.pl - 0.09% (2)
informacji i danych - 0.09% (2)
świadczonych usług przez - 0.09% (2)
zawarcia umowy o - 0.09% (2)
drogą elektroniczną w - 0.09% (2)
obsługi plików typu - 0.09% (2)
usług serwisu www.szybkibanner.pl. - 0.09% (2)
z usług serwisu - 0.09% (2)
it solutions ltd. - 0.09% (2)
– postanowienia ogólne - 0.09% (2)
praw i obowiązków - 0.09% (2)
w formularzu zamówieniowym. - 0.09% (2)
rozdział 2 – - 0.09% (2)
przetwarzanie jego danych - 0.09% (2)
osobowych przez administratora - 0.09% (2)
umowy o wykonanie - 0.09% (2)
przez użytkownika w - 0.09% (2)
flash, animacje flash - 0.09% (2)

Response informations:

URL:

www.szybkibanner.pl/regulamin/

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl-pl

Ranking:

2.30 score from www.szybkibanner.pl for:www.szybkibanner.pl/regulamin/